Lancements pour l'année 2011

20-01-2011: Zenit 3F

20-01-2011: Delta IV Heavy

22-01-2011: H-IIB

28-01-2011: Soyuz U

01-02-2011: Rockot KM

06-02-2011: Minotaur I

16-02-2011: Ariane 5ES

24-02-2011: Discovery

26-02-2011: Soyuz 2.1b

04-03-2011: Taurus 3110

06-03-2011: Atlas V/501

11-03-2011: Delta IV M+ (4,2)

04-04-2011: Soyuz FG

09-04-2011: Chang-Zheng 3A

15-04-2011: Atlas V/411

20-04-2011: PSLV

22-04-2011: Ariane 5ECA

27-04-2011: Soyuz U

04-05-2011: Soyuz 2.1a/Fregat

07-05-2011: Atlas V/501

16-05-2011: Endeavour

20-05-2011: Proton M/Briz M

20-05-2011: Ariane 5ECA

07-06-2011: Soyuz FG

15-06-2011: Safir

20-06-2011: Delta 7320-10C

20-06-2011: Chang-Zheng 3B/G2

21-06-2011: Soyuz U

27-06-2011: Soyuz U

30-06-2011: Minotaur I

06-07-2011: Chang-Zheng 2C/CS-III

08-07-2011: Atlantis

11-07-2011: Chang-Zheng 3C

13-07-2011: Soyuz 2.1a/Fregat

15-07-2011: PSLV-XL

15-07-2011: Proton M/Briz M

16-07-2011: Delta IV M+ (4,2)

18-07-2011: Zenit 3F

26-07-2011: Chang-Zheng 3A

29-07-2011: Chang-Zheng 2C/CS-III

05-08-2011: Ariane 5ECA

05-08-2011: Atlas V/551

11-08-2011: Chang-Zheng 3B/G2

15-08-2011: Chang-Zheng 4B

17-08-2011: Dnepr

17-08-2011: Proton M/Briz M

18-08-2011: Chang-Zheng 2C/CS-III

24-08-2011: Soyuz U

10-09-2011: Delta 7920H-10C

18-09-2011: Chang-Zheng 3B/G3

20-09-2011: Proton M/Briz M

21-09-2011: Ariane 5ECA

23-09-2011: H-IIA/202

24-09-2011: Zenit 3SL

27-09-2011: Minotaur IV+

29-09-2011: Chang-Zheng 2F/T

29-09-2011: Proton M/Briz M

02-10-2011: Soyuz 2.1b

05-10-2011: Zenit 3SLB

07-10-2011: Chang-Zheng 3B/G2

12-10-2011: PSLV-CA

19-10-2011: Proton M/Briz M

21-10-2011: Soyuz STB/Fregat MT

28-10-2011: Delta 7920-10C

30-10-2011: Soyuz U

31-10-2011: Chang-Zheng 2F

04-11-2011: Proton M/Briz M

08-11-2011: Zenit 2SB

09-11-2011: Chang-Zheng 4B

14-11-2011: Soyuz FG

20-11-2011: Chang-Zheng 2D-III

25-11-2011: Proton M/Briz M

26-11-2011: Atlas V/541

28-11-2011: Soyuz 2.1b/Fregat

29-11-2011: Chang-Zheng 2C/CS-III

01-12-2011: Chang-Zheng 3A

11-12-2011: Proton M/Briz M

12-12-2011: H-IIA/202

17-12-2011: Soyuz STA/Fregat

19-12-2011: Chang-Zheng 3B/G2

21-12-2011: Soyuz FG

22-12-2011: Chang-Zheng 4B

23-12-2011: Soyuz 2.1b/Fregat

28-12-2011: Soyuz 2.1a/Fregat