Lancements pour l'année 1992

21-01-1992: Soyuz U

22-01-1992: Discovery

24-01-1992: Molniya M

25-01-1992: Soyuz U2

29-01-1992: Proton K/Block DM2

05-02-1992: Zenit 2

11-02-1992: Atlas II

11-02-1992: H-I

17-02-1992: Kosmos 3M

23-02-1992: Delta 7925

26-02-1992: Ariane 44L

04-03-1992: Molniya M

09-03-1992: Kosmos 3M

14-03-1992: Atlas I

17-03-1992: Soyuz U2

24-03-1992: Atlantis

01-04-1992: Soyuz U

02-04-1992: Proton K/Block DM2

08-04-1992: Soyuz U

10-04-1992: Delta 7925

15-04-1992: Kosmos 3M

15-04-1992: Ariane 44L

19-04-1992: Soyuz U2

25-04-1992: Titan II SLV

29-04-1992: Soyuz U

29-04-1992: Soyuz U

07-05-1992: Endeavour

14-05-1992: Delta 7925

20-05-1992: ASLV

28-05-1992: Soyuz U

03-06-1992: Kosmos 3M

07-06-1992: Delta 6920-10

10-06-1992: Atlas IIA

23-06-1992: Soyuz U

25-06-1992: Columbia

30-06-1992: Soyuz U2

01-07-1992: Kosmos 3M

02-07-1992: Atlas II

03-07-1992: Scout G-1

07-07-1992: Delta 7925

08-07-1992: Molniya M

09-07-1992: Ariane 44L

13-07-1992: Tsyklon 3

14-07-1992: Proton K/Block DM2

24-07-1992: Delta 6925

24-07-1992: Soyuz U

27-07-1992: Soyuz U2

30-07-1992: Proton K/Block DM2

30-07-1992: Soyuz U

31-07-1992: Atlantis

06-08-1992: Molniya M

09-08-1992: Chang-Zheng 2D

10-08-1992: Ariane 42P

12-08-1992: Kosmos 3M

13-08-1992: Chang-Zheng 2E

15-08-1992: Soyuz U2

19-08-1992: Soyuz U

22-08-1992: Atlas I

31-08-1992: Delta 7925

09-09-1992: Delta 7925

10-09-1992: Proton K/Block DM2

10-09-1992: Ariane 44LP

12-09-1992: Endeavour

22-09-1992: Soyuz U

25-09-1992: Commercial Titan 3

06-10-1992: Chang-Zheng 2C+

08-10-1992: Soyuz U

12-10-1992: Delta 7925

14-10-1992: Molniya M

20-10-1992: Tsyklon 3

21-10-1992: Molniya M

22-10-1992: Columbia

27-10-1992: Soyuz U2

28-10-1992: Ariane 42P

29-10-1992: Kosmos 3M

30-10-1992: Proton K/Block DM2

15-11-1992: Soyuz U

17-11-1992: Zenit 2

20-11-1992: Soyuz U

21-11-1992: Scout G-1

22-11-1992: Delta 7925

24-11-1992: Tsyklon 3

25-11-1992: Molniya M

27-11-1992: Proton K/Block DM2

28-11-1992: Titan 404A

01-12-1992: Ariane 42P

02-12-1992: Molniya M

02-12-1992: Discovery

09-12-1992: Soyuz U

17-12-1992: Proton K/Block DM2

18-12-1992: Delta 7925

21-12-1992: Chang-Zheng 2E

22-12-1992: Soyuz U

22-12-1992: Tsyklon 3

25-12-1992: Zenit 2

25-12-1992: Tsyklon 3

29-12-1992: Soyuz U