Lancements pour l'année 1981

06-01-1981: Soyuz U

09-01-1981: Molniya M

16-01-1981: Kosmos 3M

16-01-1981: Soyuz U

20-01-1981: Soyuz U

21-01-1981: Kosmos 3M

23-01-1981: Tsyklon 3

24-01-1981: Soyuz U

27-01-1981: Vostok M

30-01-1981: Molniya M

02-02-1981: Tsyklon 2

06-02-1981: Kosmos 3M

11-02-1981: N-II

12-02-1981: Kosmos 3M

13-02-1981: Soyuz U

18-02-1981: Soyuz U

19-02-1981: Molniya M

21-02-1981: Mu-3S

21-02-1981: Atlas SLV-3D Centaur D1AR

28-02-1981: Titan 24B

05-03-1981: Soyuz U

05-03-1981: Tsyklon 2

06-03-1981: Kosmos 3M

12-03-1981: Soyuz U

14-03-1981: Tsyklon 2

16-03-1981: Titan IIIC

17-03-1981: Soyuz U

18-03-1981: Proton K/Block DM

20-03-1981: Tsyklon 2

22-03-1981: Soyuz U

24-03-1981: Molniya M

28-03-1981: Soyuz U

31-03-1981: Molniya M

07-04-1981: Soyuz U

09-04-1981: Kosmos 3M

12-04-1981: Columbia

15-04-1981: Soyuz U

16-04-1981: Soyuz U

21-04-1981: Tsyklon 2

24-04-1981: Titan 34B

25-04-1981: Proton K

28-04-1981: Soyuz U

07-05-1981: Kosmos 3M

14-05-1981: Soyuz U

14-05-1981: Vostok M

15-05-1981: Scout G-1

18-05-1981: Soyuz U

19-05-1981: Vostok M

21-05-1981: Soyuz U

22-05-1981: Soyuz U

22-05-1981: Delta 3914

23-05-1981: Atlas SLV-3D Centaur D1AR

31-05-1981: SLV-3

03-06-1981: Soyuz U

04-06-1981: Kosmos 3M

09-06-1981: Molniya M

16-06-1981: Soyuz U

17-06-1981: Soyuz U

19-06-1981: Ariane 1

19-06-1981: Molniya M

23-06-1981: Atlas F

24-06-1981: Molniya M

25-06-1981: Proton K/Block DM

01-07-1981: Soyuz U

02-07-1981: Soyuz U

07-07-1981: Soyuz U

10-07-1981: Vostok M

15-07-1981: Soyuz U

17-07-1981: Soyuz U

29-07-1981: Soyuz U

30-07-1981: Proton K/Block DM

03-08-1981: Delta 3913

04-08-1981: Molniya M

04-08-1981: Tsyklon 2

06-08-1981: Atlas SLV-3D Centaur D1AR

06-08-1981: Kosmos 3M

07-08-1981: Vostok M

10-08-1981: N-II

12-08-1981: Kosmos 3M

13-08-1981: Soyuz U

18-08-1981: Soyuz U

21-08-1981: Soyuz U

24-08-1981: Tsyklon 2

24-08-1981: Tsyklon 3

27-08-1981: Soyuz U

28-08-1981: Kosmos 3M

03-09-1981: Titan IIID

04-09-1981: Soyuz U

04-09-1981: Kosmos 3M

11-09-1981: Molniya M

14-09-1981: Tsyklon 2

15-09-1981: Soyuz U

18-09-1981: Kosmos 3M

18-09-1981: Soyuz U

19-09-1981: Feng Bao 1

21-09-1981: Tsyklon 3

23-09-1981: Kosmos 3M

24-09-1981: Delta 3910/PAM

28-09-1981: Kosmos 3M

30-09-1981: Tsyklon 3

01-10-1981: Soyuz U

06-10-1981: Delta 2310

09-10-1981: Soyuz U

09-10-1981: Proton K/Block DM

13-10-1981: Vostok M

15-10-1981: Soyuz U

17-10-1981: Molniya M

30-10-1981: Proton K/Block D1

31-10-1981: Titan IIIC

31-10-1981: Molniya M

03-11-1981: Soyuz U

04-11-1981: Proton K/Block D1

12-11-1981: Columbia

13-11-1981: Soyuz U

17-11-1981: Molniya M

20-11-1981: Delta 3910/PAM

20-11-1981: Kosmos 3M

28-11-1981: Kosmos 3M

03-12-1981: Tsyklon 3

04-12-1981: Soyuz U

15-12-1981: Atlas SLV-3D Centaur D1AR

17-12-1981: Kosmos 3M

19-12-1981: Atlas F SVS

19-12-1981: Soyuz U

20-12-1981: Ariane 1

23-12-1981: Molniya M