Lancements pour l'année 1980

09-01-1980: Soyuz U

11-01-1980: Molniya M

14-01-1980: Kosmos 3M

18-01-1980: Atlas SLV-3D Centaur D1AR

23-01-1980: Tsyklon 3

24-01-1980: Soyuz U

25-01-1980: Kosmos 3M

30-01-1980: Vostok M

07-02-1980: Soyuz U

07-02-1980: Titan IIID

09-02-1980: Atlas F SVS

11-02-1980: Kosmos 3M

12-02-1980: Molniya M

14-02-1980: Delta 3910

17-02-1980: Mu-3S

20-02-1980: Proton K/Block DM

21-02-1980: Soyuz U

22-02-1980: N-I

03-03-1980: Atlas F MSD

04-03-1980: Soyuz U

14-03-1980: Tsyklon 2

17-03-1980: Kosmos 3M

18-03-1980: Vostok M

27-03-1980: Kosmos 3M

27-03-1980: Soyuz U

01-04-1980: Soyuz U

03-04-1980: Kosmos 3M

09-04-1980: Soyuz U

12-04-1980: Molniya M

17-04-1980: Soyuz U

18-04-1980: Tsyklon 2

18-04-1980: Molniya M

26-04-1980: Atlas F SVS

27-04-1980: Soyuz U

29-04-1980: Tsyklon 2

29-04-1980: Soyuz U

07-05-1980: Soyuz U

14-05-1980: Kosmos 3M

15-05-1980: Soyuz U

20-05-1980: Kosmos 3M

23-05-1980: Soyuz U

23-05-1980: Ariane 1

26-05-1980: Soyuz U

28-05-1980: Soyuz U

29-05-1980: Atlas F

04-06-1980: Vostok M

05-06-1980: Soyuz U

06-06-1980: Soyuz U

06-06-1980: Kosmos 3M

12-06-1980: Soyuz U

14-06-1980: Proton K/Block DM

14-06-1980: Molniya M

18-06-1980: Vostok M

18-06-1980: Titan IIID

21-06-1980: Molniya M

26-06-1980: Soyuz U

29-06-1980: Soyuz U

01-07-1980: Kosmos 3M

02-07-1980: Molniya M

09-07-1980: Kosmos 3M

09-07-1980: Soyuz U

14-07-1980: Proton K/Block DM

15-07-1980: Thor DSV-2U

15-07-1980: Soyuz U

18-07-1980: SLV-3

18-07-1980: Molniya M

23-07-1980: Soyuz U

24-07-1980: Soyuz U

31-07-1980: Soyuz U

31-07-1980: Kosmos 3M

12-08-1980: Soyuz U

15-08-1980: Vostok M

22-08-1980: Soyuz U

26-08-1980: Soyuz U

03-09-1980: Soyuz U

09-09-1980: Vostok M

09-09-1980: Delta 3914

18-09-1980: Soyuz U

19-09-1980: Soyuz U

23-09-1980: Soyuz U

26-09-1980: Soyuz U

28-09-1980: Soyuz U

03-10-1980: Soyuz U

05-10-1980: Proton K/Block DM

10-10-1980: Soyuz U

14-10-1980: Kosmos 3M

16-10-1980: Soyuz U

24-10-1980: Molniya M

30-10-1980: Soyuz U

31-10-1980: Atlas SLV-3D Centaur D1AR

31-10-1980: Soyuz U

04-11-1980: Tsyklon 2

12-11-1980: Soyuz U

15-11-1980: Delta 3910/PAM

16-11-1980: Molniya M

21-11-1980: Vostok M

27-11-1980: Soyuz U

27-11-1980: Molniya M

01-12-1980: Soyuz U

05-12-1980: Kosmos 3M

06-12-1980: Atlas SLV-3D Centaur D1AR

09-12-1980: Atlas E MSD

10-12-1980: Kosmos 3M

13-12-1980: Titan 34B

16-12-1980: Soyuz U

23-12-1980: Kosmos 3M

25-12-1980: Molniya M

26-12-1980: Proton K/Block DM

26-12-1980: Soyuz U