Lancements pour l'année 1979

11-01-1979: Soyuz U

13-01-1979: Soyuz U

16-01-1979: Kosmos 3M

18-01-1979: Molniya M

25-01-1979: Vostok M

30-01-1979: Soyuz U

30-01-1979: Delta 2914

31-01-1979: Soyuz U

06-02-1979: N-I

08-02-1979: Kosmos 3M

12-02-1979: Tsyklon 3

13-02-1979: Vostok M

16-02-1979: Soyuz U

18-02-1979: Scout D-1

21-02-1979: Mu-3C

21-02-1979: Proton K/Block DM

22-02-1979: Soyuz U

24-02-1979: Atlas F OIS

25-02-1979: Soyuz U

27-02-1979: Soyuz U

27-02-1979: Kosmos 3M

01-03-1979: Vostok M

12-03-1979: Soyuz U

14-03-1979: Soyuz U

15-03-1979: Kosmos 3M

16-03-1979: Titan IIID

21-03-1979: Kosmos 3M

31-03-1979: Soyuz U

07-04-1979: Kosmos 3M

10-04-1979: Soyuz U

11-04-1979: Kosmos 3M

12-04-1979: Molniya M

14-04-1979: Vostok M

18-04-1979: Tsyklon 2

20-04-1979: Soyuz U

25-04-1979: Proton K/Block DM

25-04-1979: Tsyklon 2

27-04-1979: Soyuz U

04-05-1979: Atlas SLV-3D Centaur D1AR

13-05-1979: Soyuz U

15-05-1979: Soyuz U

17-05-1979: Soyuz U

22-05-1979: Proton K

25-05-1979: Soyuz U

28-05-1979: Titan 24B

31-05-1979: Soyuz U

31-05-1979: Kosmos 3M

02-06-1979: Scout D-1

05-06-1979: Molniya M

06-06-1979: Soyuz U

06-06-1979: Thor DSV-2U

07-06-1979: Kosmos 3M

08-06-1979: Soyuz U

10-06-1979: Titan IIIC

12-06-1979: Soyuz U

15-06-1979: Soyuz U

22-06-1979: Soyuz U

27-06-1979: Atlas F

27-06-1979: Molniya M

28-06-1979: Soyuz U

28-06-1979: Kosmos 3M

29-06-1979: Soyuz U

05-07-1979: Proton K/Block DM

06-07-1979: Kosmos 3M

10-07-1979: Soyuz U

11-07-1979: Kosmos 3M

13-07-1979: Soyuz U

20-07-1979: Vostok M

25-07-1979: Soyuz U

27-07-1979: Soyuz U

27-07-1979: Feng Bao 1

31-07-1979: Molniya M

03-08-1979: Soyuz U

10-08-1979: Delta 2914

10-08-1979: SLV-3

11-08-1979: Soyuz U

14-08-1979: Soyuz U

17-08-1979: Soyuz U

21-08-1979: Soyuz U

28-08-1979: Molniya M

28-08-1979: Kosmos 3M

31-08-1979: Soyuz U

05-09-1979: Soyuz U

14-09-1979: Soyuz U

20-09-1979: Atlas SLV-3D Centaur D1AR

25-09-1979: Soyuz U

25-09-1979: Kosmos 3M

28-09-1979: Soyuz U

01-10-1979: Titan IIIC

03-10-1979: Proton K/Block DM

05-10-1979: Soyuz U

11-10-1979: Kosmos 3M

12-10-1979: Soyuz U

16-10-1979: Kosmos 3M

20-10-1979: Molniya M

22-10-1979: Soyuz U

26-10-1979: Vostok M

30-10-1979: Scout G-1

31-10-1979: Vostok M

01-11-1979: Kosmos 3M

02-11-1979: Soyuz U

21-11-1979: Titan IIIC

27-11-1979: Vostok M

05-12-1979: Kosmos 3M

07-12-1979: Delta 3914

12-12-1979: Soyuz U

16-12-1979: Soyuz U

24-12-1979: Ariane 1

28-12-1979: Proton K/Block DM

28-12-1979: Soyuz U