Lancements pour l'année 1969

05-01-1969: Molniya M

10-01-1969: Molniya M

12-01-1969: Voskhod

14-01-1969: Soyuz

15-01-1969: Soyuz

20-01-1969: Proton K/Block D

22-01-1969: Thor Delta C1

22-01-1969: Titan IIIB

23-01-1969: Voskhod

25-01-1969: Tsyklon 2A

30-01-1969: Thor Delta E1

01-02-1969: Vostok M

05-02-1969: Thorad SLV-2G Agena D

06-02-1969: Thor Delta M

07-02-1969: Kosmos 2

09-02-1969: Titan IIIC

19-02-1969: Proton K/Block D

21-02-1969: N-1

25-02-1969: Atlas SLV-3C Centaur D

25-02-1969: Voskhod

26-02-1969: Thor Delta E1

26-02-1969: Voskhod

03-03-1969: Saturn V

04-03-1969: Titan IIIB

05-03-1969: Kosmos 2

05-03-1969: Kosmos 3M

06-03-1969: Voskhod

15-03-1969: Voskhod

17-03-1969: Kosmos 3M

18-03-1969: Atlas F

19-03-1969: Thorad SLV-2G Agena D

22-03-1969: Voskhod

24-03-1969: Voskhod

26-03-1969: Vostok M

27-03-1969: Proton K/Block D

27-03-1969: Atlas SLV-3C Centaur D

28-03-1969: Kosmos 2

02-04-1969: Proton K/Block D

04-04-1969: Voskhod

04-04-1969: Kosmos 2

09-04-1969: Voskhod

11-04-1969: Molniya M

13-04-1969: Atlas SLV-3A Agena D

14-04-1969: Thorad SLV-2G Agena D

15-04-1969: Voskhod

15-04-1969: Titan IIIB

23-04-1969: Voskhod

02-05-1969: Thorad SLV-2G Agena D

13-05-1969: Voskhod

18-05-1969: Saturn V

20-05-1969: Voskhod

22-05-1969: Thor Delta M

23-05-1969: Titan IIIC

27-05-1969: Kosmos 2

29-05-1969: Voskhod

03-06-1969: Kosmos 2

03-06-1969: Titan IIIB

05-06-1969: Thorad SLV-2H Agena D

14-06-1969: Proton K/Block D

15-06-1969: Voskhod

21-06-1969: Thor Delta E1

24-06-1969: Voskhod

27-06-1969: Voskhod

29-06-1969: Thor Delta N

02-07-1969: Europa I

03-07-1969: N-1

10-07-1969: Voskhod

13-07-1969: Proton K/Block D

16-07-1969: Saturn V

22-07-1969: Voskhod

22-07-1969: Molniya M

23-07-1969: Thor Burner 2

23-07-1969: Kosmos 2

24-07-1969: Thorad SLV-2H Agena D

26-07-1969: Thor Delta M

31-07-1969: Thorad SLV-2G Agena D

06-08-1969: Tsyklon 2

07-08-1969: Proton K/Block D

09-08-1969: Thor Delta N

12-08-1969: Atlas SLV-3C Centaur D

13-08-1969: Kosmos 3M

16-08-1969: Voskhod

19-08-1969: Voskhod

22-08-1969: Kosmos 2

23-08-1969: Titan 23B

27-08-1969: Thor Delta L

29-08-1969: Voskhod

02-09-1969: Voskhod

15-09-1969: R-36O

18-09-1969: Voskhod

22-09-1969: Lambda 4S

22-09-1969: Thorad SLV-2G Agena D

23-09-1969: Proton K/Block D

24-09-1969: Voskhod

30-09-1969: Thorad SLV-2G Agena D

01-10-1969: Scout B

06-10-1969: Vostok M

11-10-1969: Soyuz

12-10-1969: Soyuz

13-10-1969: Soyuz

14-10-1969: Kosmos 2

17-10-1969: Voskhod

18-10-1969: Kosmos 2

21-10-1969: Kosmos 3M

22-10-1969: Proton K/Block D

24-10-1969: Voskhod

24-10-1969: Kosmos 2

24-10-1969: Titan 23B

04-11-1969: Kosmos 2

08-11-1969: Scout B

12-11-1969: Voskhod

14-11-1969: Saturn V

15-11-1969: Voskhod

22-11-1969: Thor Delta M

24-11-1969: Kosmos 2

24-11-1969: Kosmos 3M

28-11-1969: Proton K/Block D

03-12-1969: Voskhod

04-12-1969: Thorad SLV-2H Agena D

11-12-1969: Kosmos 2

20-12-1969: Kosmos 3M

23-12-1969: Tsyklon 2

23-12-1969: Voskhod

25-12-1969: Kosmos 2

27-12-1969: Kosmos 3M