Lancements pour l'année 1968

07-01-1968: Atlas SLV-3C Centaur D

11-01-1968: Thor Delta E1

16-01-1968: Voskhod

17-01-1968: Thor SLV-2A Agena D

18-01-1968: Titan IIIB

19-01-1968: Kosmos 3M

22-01-1968: Saturn IB

24-01-1968: Thorad SLV-2G Agena D

06-02-1968: Voskhod

07-02-1968: Molniya M

20-02-1968: Kosmos 2

20-02-1968: Kosmos 3M

02-03-1968: Scout A

02-03-1968: Proton K/Block D

04-03-1968: Atlas SLV-3A Agena D

05-03-1968: Kosmos 2

05-03-1968: Voskhod

05-03-1968: Scout B

06-03-1968: Kosmos 2

13-03-1968: Titan IIIB

14-03-1968: Vostok M

14-03-1968: Thorad SLV-2G Agena D

16-03-1968: Voskhod

21-03-1968: Voskhod

22-03-1968: Tsyklon 2A

03-04-1968: Voskhod

04-04-1968: Saturn V

06-04-1968: Atlas F

07-04-1968: Molniya M

09-04-1968: Kosmos 2

14-04-1968: Soyuz

15-04-1968: Soyuz

17-04-1968: Titan IIIB

18-04-1968: Voskhod

18-04-1968: Kosmos 2

20-04-1968: Voskhod

21-04-1968: Molniya M

22-04-1968: Proton K/Block D

24-04-1968: Tsyklon 2A

25-04-1968: R-36O

26-04-1968: Kosmos 2

01-05-1968: Thorad SLV-2G Agena D

07-05-1968: Kosmos 3M

17-05-1968: Scout B

18-05-1968: Thorad SLV-2G Agena D

23-05-1968: Thor Burner 2

24-05-1968: Kosmos 2

30-05-1968: Kosmos 2

01-06-1968: Voskhod

04-06-1968: Voskhod

04-06-1968: Kosmos 3M

05-06-1968: Titan IIIB

11-06-1968: Kosmos 2

12-06-1968: Vostok M

13-06-1968: Titan IIIC

15-06-1968: Kosmos 3

18-06-1968: Voskhod

20-06-1968: Thorad SLV-2G Agena D

21-06-1968: Voskhod

26-06-1968: Voskhod

04-07-1968: Thor Delta J

05-07-1968: Kosmos 2

05-07-1968: Molniya M

10-07-1968: Voskhod

11-07-1968: Atlas F

15-07-1968: Proton K/Block D

16-07-1968: Voskhod

18-07-1968: Kosmos 2

30-07-1968: Voskhod

06-08-1968: Atlas SLV-3A Agena D

06-08-1968: Titan IIIB

07-08-1968: Thorad SLV-2G Agena D

08-08-1968: Scout B

09-08-1968: Voskhod

10-08-1968: Atlas SLV-3C Centaur D

16-08-1968: Thor Delta N

16-08-1968: Atlas Burner 2

27-08-1968: Kosmos 3

27-08-1968: Voskhod

28-08-1968: Soyuz

05-09-1968: Voskhod

10-09-1968: Titan IIIB

14-09-1968: Voskhod

14-09-1968: Proton K/Block D

16-09-1968: Voskhod

18-09-1968: Thorad SLV-2G Agena D

19-09-1968: Thor Delta M

20-09-1968: Kosmos 2

23-09-1968: Voskhod

26-09-1968: Titan IIIC

02-10-1968: R-36O

03-10-1968: Kosmos 2

03-10-1968: Scout B

05-10-1968: Molniya M

05-10-1968: Thorad SLV-2G Agena D

07-10-1968: Voskhod

11-10-1968: Voskhod

11-10-1968: Saturn IB

19-10-1968: Tsyklon 2A

20-10-1968: Tsyklon 2A

23-10-1968: Thor Burner 2

25-10-1968: Soyuz

26-10-1968: Soyuz

30-10-1968: Kosmos 3M

31-10-1968: Voskhod

01-11-1968: Tsyklon 2A

03-11-1968: Thorad SLV-2G Agena D

06-11-1968: Titan IIIB

08-11-1968: Thor Delta E1

10-11-1968: Proton K/Block D

13-11-1968: Voskhod

16-11-1968: Proton K

21-11-1968: Voskhod

29-11-1968: Voskhod

29-11-1968: Europa I

30-11-1968: Kosmos 3M

03-12-1968: Kosmos 2

04-12-1968: Titan IIIB

05-12-1968: Thor Delta E1

07-12-1968: Atlas SLV-3C Centaur D

10-12-1968: Voskhod

12-12-1968: Thorad SLV-2G Agena D

14-12-1968: Kosmos 2

15-12-1968: Thor Delta N

16-12-1968: Molniya M

19-12-1968: Thor Delta M

19-12-1968: Kosmos 2

21-12-1968: Saturn V

26-12-1968: Kosmos 2